www.aurador.de

Schmuck

Mosaik

Links

E-Cards

Impressum
DatenschutzDoris Leitner
Kunst & Design
D-Stuttgart
infoaurador.de


webmistress:
webmistress.de

Haftungs-
ausschluß

Disclaimer
  Deutschland  Deutschland Schweiz  unterwegs Schottland unterwegs Grafitti  Grafitti
    2017   2018   2019   2020
  Dänemark Dänemark Griechenland unterwegs Diverses Diverses Blumen Blumen

 Grusskarten 2018


Dezember 2018


November 2018


September & Oktober 2018


August 2018


Juli 2018


Juli 2018 Geburtstag


Mai 2018

April 2018

März 2018


all cards & fotos made by D. Leitner, Stuttgart, 2018